General conditions

U stemt uitdrukkelijk in met onderstaande voorwaarden vanaf het moment dat u bij ons een reservering voor de fietsverhuur doet.

 

Verhuurder: B&B de Kiezel
Huurder: De persoon wiens naam is opgegeven bij reservatie.

Art 1: Huurperiode
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode enerzijds en aan het tarief anderzijds zoals op de huurovereenkomst is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
Verlenging kan slechts door verleende toestemming van de verhuurder.
De fiets moet ingeleverd worden op de afgesproken plaats en uiterlijk op het afgesproken tijdstip dat vermeld staat op de verhuurovereenkomst.

Art 2: Huursom en betaling
De huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven van de verhuurder op het moment van de reservering of uiterlijk bij het afhalen van de fiets. De huurder overhandigt een identiteitsbewijs.
Een reservering is definitief na ontvangst van een bevestiging vanwege de B&B. Tenzij het anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom contant te gebeuren voor de aanvang van de huurperiode.

Art 3: Eigendom
Tijdens de huurperiode blijft de fiets eigendom van B&B De Kiezel. De huurder mag de fiets niet uitlenen, noch onderverhuren.

Art 4: Gebruik en aansprakelijkheid
De staat van de fiets, alsook de maat en het model zijn bekend bij de verhuurder. Voor vertrek kan de huurder de fiets uitproberen. Als deze niet aan zijn verwachtingen voldoet, kan hij vragen om een vervanging.
De huurder verklaart de fiets in goede staat te hebben ontvangen. Hij verklaart tevens dat hij in staat is een fiets te kunnen gebruiken op een correcte manier en zonder medische beperkingen die een correct gebruik belemmeren.
Hij stelt vast dat de fiets beantwoordt aan de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.
De huurder dient de fiets in dezelfde staat waarin hij/ zij de fiets heeft ontvangen bij de verhuurder in te leveren.
Een fiets is niet geschikt om personen achterop te vervoeren. Dit is ten strengste verboden.
B&B De Kiezel is NIET aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. De fiets mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoemde berijder(s). Bij geschillen is de rechtbank van Hasselt bevoegd.

Art 5: Schade, verlies en diefstal
De huurder is aansprakelijk enerzijds voor alle schade die moedwillig is toegebracht aan de fiets en anderzijds voor het verlies van de fiets of onderdelen alsmede helm, veiligheidsslot, tas of andere toebehoren, ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode.
De franchise voor de verzekering bij schade waarbij de huurder in fout wordt gesteld, valt altijd ten laste van de huurder.
De fiets is NIET verzekerd tegen diefstal- of cascoschade.
Indien de fiets uit de macht van de huurder geraakt, dient hij/ zij de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij diefstal dient hij eveneens binnen de 24 uur een aangifte te doen bij de politie.
Indien de fiets zoek raakt of gestolen wordt, behoudt B&B De Kiezel zich het recht voor om behoudens het behoud van de borgsom een schadevergoeding in rekening te brengen van € 300 voor een standaardfiets en € 1400 voor een elektrische fiets.

Art 6: Kosten tijdens de huurperiode
Indien de fiets tijdens de huurperiode buiten werking valt, dient de huurder B&B De Kiezel hiervan in kennis te stellen. De huurder kan enkel herstellingen laten verrichten mits voorafgaandelijk akkoord van B & B De Kiezel en hij dient een factuur van de reparatie te overhandigen. De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de huurperiode.
De huurder gebruikt de fiets op eigen verantwoordelijkheid en respecteert de wegcode. Alle lasten en boetes ten gevolge van het plegen van een inbreuk op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen ter zake van de fiets tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder.

Art 7: Annulatie
U kan uw reservatie kosteloos annuleren ten laatste 48 uur voor de voorziene datum, daarna blijft u altijd de hoofdsom verschuldigd.

Art 8: Alle afbeeldingen op deze website en op andere publicaties van B & B De kiezel zijn louter informatief en in geen enkel geval bindend.

Art 9: Alle betwistingen van welke aard ook vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Hasselt.